podylomowe pedagog tsw

OPIS
CENA
ZAGADNIENIA
KORZYŚCI

Na mocy porozumienia Powiślańskiej Szkoły Wyższej wraz z Kolegium Jagiellońskim – Toruńską Szkołą Wyższą mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w projekcie realizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej pn. „Dwusemestralne studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców, w szczególności szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym”.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i wychowawców w szczególności pracujących z młodzieżą w wieku, w którym istnieje największe zagrożenie powstawania sytuacji kryzysowych w szkole. Projekt skierowany jest przede wszystkim, ale nie wyłącznie, do nauczycieli, których staż pracy nie przekracza 5 lat. 

Studia będą miały intensywny charakter, rozpoczną się na początku września i zakończą się w grudniu 2017 roku. Obejmować będą 260 godzin zajęć oraz 20 godzin praktyk. Materiały dostępne będą dla uczestników studiów poprzez stronę internetową Uczelni.

Nauczyciele biorący udział w studiach podyplomowych nie ponoszą odpłatności za studia jednak nieukończenie studiów wiąże się z koniecznością poniesienia opłat. Zrealizowanie edycji studiów w Kwidzynie będzie możliwe po zebraniu grupy liczącej 30 osób.

Głównym celem projektu jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach. Nauczyciele i wychowawcy zostaną przygotowani do pracy z młodzieżą trudną oraz do doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków.

            W ramach studiów przeprowadzone zostaną zajęcia m.in. z następujących zagadnień:

- Podstawy psychologii dla nauczycieli
- Podstawy diagnozy
- Trening umiejętności interpersonalnych
- Trening rozwoju osobistego
- Trening umiejętności wychowawczych i rozwiązywania konfliktów
- Komunikacja interpersonalna i negocjacje
- Metody terapii w pracy z dzieckiem
- Warsztat pracy z grupą
- Warsztat pracy z dzieckiem
- Warsztat pracy z rodziną
- Interwencja  kryzysowa
- Elementy tutoringu w teorii i praktyce
- Wspomaganie rozwoju dziecka

Do ukończenia studiów niezbędne będzie uzyskanie zaliczeń z w/w przedmiotów oraz przygotowanie pracy dyplomowej.

NAUCZYCIELE: Najważniejszą korzyścią dla nauczycieli absolwentów studiów, jest udoskonalenie kompetecji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym w szkołach. Nauczyciele i wychowawcy zostaną przygotowani do pracy z młodzieżą trudną oraz do doboru skutecznych metod oddziaływania na uczniów i wychowanków, rozbudowane zostaną instrumenty prewencyjnego zapobiegnia kryzysom wychowawczym.

DYREKTORZY SZKÓŁ: Pozyskanie lepiej przygotowanych do działania w sytuacjach kryzysowaych nauczycieli, realizujących również w sposób świadomy działania prewencyjne, zapobiegające zdarzeniom ekstremalnym. Nauczyciele będą wyposażeni w narzędzia nowoczesnego diagnozowania i reagowania na powstająca w konkretnym środowisku szkolnym wyzwania.

ORGANY PROWADZĄCE SZKOŁY: Przeniesienie efektywności działań wychowawczych w podległych sobie placówkach edukacyjnych i zainicjowanie długofalowych działań na rzecz wzmacniania funkcji profilatyczno - wychowawczych w tych placówach dzięki znaczącemu podniesieniu kwalifikacji zatrudnionych tam nauczycieli.